Sahda Hayyeyoona

Ni qaada mango ascasso le hayyeyoona le.  Keenik garab ne yaysusuule, garab ne cisabboosa.  Wahanisih faxxeenim telleenikii, ama hayyeyoona ankacisa.  Immay kaadu 'sini mano cubbusa.

Ta hayyeyoona ben-adantuh takke tan baritto.  Ama hayyeyoona addat kas leh yan mari yenih, kaadu kas alle waah yan mari yenih.  Qumrik naba mari kee qunxa mari edde yenih.  Takkay immay kulli hayyeyoona sin mano barissam dudda.