Qiisa Masiic, mannah yan Numuy?

A barnamiji Yallih qallat nee barisa. Akkel sagala taban kee sagaal Yallih migaq nee barisa. Kaadu Koran kee Injillik Qiisa Masiic aydaad barisa.