Ixig' Ixiga

Ixig’ixiga kaxxa tu xiq le. Qafar qaada addal, sinam tangorowe waqdi num ixig’ixiga baahek, sinam nagay tafrice .

Isin kaadu akkel ixig’ixiga geytan. Ama ixig’ixiga sin kataysisih warseenik, liton ixxiga ken aqusbusele.