Yallih Qangara

Ah barnamaji Yallih kitab neh xayyoosa. Ah Yallih kitab neh fakka nabuwwa aydaad kee Yallih qangara nee barisa. Yalli cakki yan gita kee kay darsaytu yab nee yaybulle.