Qafar Qaada Yab

Qafiyat  caagidiy ni ayyunta  le gibdaabinay qamal-maqaane kee qamal-umaane le caagidih ne yascasse yab siinih  bicsneh nan. Ama barnamijit tassataanam niyat linnoh immay kaadu isin qafar mari isi mano dadaalisam cubbassaanam sin catnam  fanxa.

Uddurute  qafar gad yenih.  To gad  iyyeemih, ‘’sugten casis mabaysinay .’’  Tohim sabbatah qafar qaaddat  walalnam faxxinta.  Meqe qaada kee uma qaadat walalenno .