99 Migooqa

Sagala taban kee sagal Yallih migooqa Koran kee Hadis addal yenih.  To migooqa Yalli qallat ne barisa.  Kaadu Yalli migooqat kaa naaxigem duudna.